Contact Information

Contact Information

SHIP Coordinator
Title

2024 Giải Thưởng Đối Tác Cộng Đồng

Sections

Tổng Quan

Cơ quan Y Tế Công Cộng Bloomington (BPH) đang tài trợ cho các dự án tăng cường cơ hội để xây dựng lối sống tích cực, ăn uống lành mạnh, lối sống không thuốc lá thương mại và sức khỏe thể chất và tinh thần. Khoản tài trợ này đến từ Hiệp Hội Đối Tác Cải Thiện Sức Khỏe Toàn Tiểu Bang (SHIP), Sở Y Tế Minnesota (MDH) và sẽ dành cho các tổ chức phục vụ Bloomington, Edina hoặc Richfield, Minnesota.

BPH phục vụ ba cộng đồng này để tạo cơ hội xây dựng sức khỏe ở nơi chúng tôi sinh sống, làm việc và vui chơi. Chúng tôi làm việc với các đối tác trong trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nơi làm việc và các môi trường cộng đồng khác để tạo ra văn hóa sức khỏe hỗ trợ và thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần.