COVID-19 business resources

"Face masks required" sign

English

Small Business

Minority Specific Agencies

Nonprofit Specific Resources

Supporting resources

Civil Rights Complaints

For Your Employees

The City of Bloomington does not discriminate on the basis of disability in the admission or access to, or treatment or employment in, its services, programs, or activities.  Upon request, accommodation will be provided to allow individuals with disabilities to participate in all City of Bloomington services, programs, and activities.

Upon request, this information can be available in Braille, large print, audio tape and/or electronic format.

Chinese

小型企业

少数族裔专门机构

  • 新明尼苏达非裔发展中心 (African Development Center of Minnesota, ADC)https://www.adcminnesota.org/  在金融知识普及和企业发展方面为明尼苏达州的非裔社区提供协助。
  • 更新亚裔美国人领袖联盟 (Coalition of Asian American Leaders, CAAL)https://caalmn.org/  为明尼苏达州的亚裔组织提供援助,从而以母语为最弱势的社区成员提供切实的支持。 
  • 拉丁裔经济发展中心 (Latino Economic Development Center) 的新信息https://ledcmn.org/  为拉丁裔社区提供商业支持。
  • 都市经济发展协会 (Metropolitan Economic Development Association) 的新信息:  www.meda.net  为少数族裔企业家提供服务和支持。

非营利组织专用资源

支持资源

民事权利投诉

可供您的员工使用的资源

在服务、计划或活动的接收、访问、处理或雇佣方面,布卢明顿市不会因个人的残疾状况而加以歧视。布卢明顿市将应请求提供便利安排,从而为残障人士参与布卢明顿市的各项服务、计划和活动创造条件。

布卢明顿市将应请求以盲文、大号字体、录音磁带和/或电子格式等形式提供上述信息。

Spanish

Pequeñas empresas

Agencias de minorías específicas

Recursos específicos para organizaciones sin fines de lucro

Recursos Complementarios

Reclamos sobre derechos civiles

  • Centro de Derechos de Inmigrantes de Minnesota (Immigrant Law Center of Minnesota): ilcm.org/covid-19/resources-covid-19/ o llame al 651-641-1011. Los servicios son gratis para las personas que califiquen.
  • Mid-Minnesota Legal Aid: 612-334-5970 o 1-800-292-4150 (de 9 a.m. a 4 p.m.) - Ayuda legal gratis en materia civil y varias áreas del Derecho para personas de bajos ingresos.
  • Departamento de Derechos Humanos de Minnesota (Minnesota Department of Human Rights) - mn.gov/mdhr/ o 1-833-454-0148 (línea de ayuda contra la discriminación).

Para sus empleados

La ciudad de Bloomington no discrimina por motivos de discapacidad para la aceptación, el acceso, el tratamiento o el empleo en sus servicios, programas o actividades.  Se puede pedir una acomodación para que las personas con discapacidades participen en todos los servicios, programas y actividades de la ciudad de Bloomington.

También se puede pedir esta información en braille, letra grande, audio o formato electrónico.

Somali

Ganacsi Yar

Wakaaladaha Gaarka u ah Dadka laga tirada Badan yahay

Ilaha Gaarka ah ee Khayriga ah

Ilaha Taageerada Baxsha

Cabashooyinka Xaquuqda Aadanaha

Loogu talagalay shaqaalaha

Magaalada Bloomington cidna uma takoorto sababo laxariira naafonimo markay qorayso ama sinayso adeegyo, ama daawaynta ama shaqaalaysinta adeegyadeena, barnaamijyadeena, ama hawlaheeda shaqo.  Marka qofku codsado, caawimaado ayaa loofidinayaa shaqsiyaadka naafada ah si ay uga qaybgalaan adeegyada, barnaamijyada, iyo hawlaha dhamaan ee Magaalada Bloomington.

Marka la codsado, xogtaan waxaa lagu heli karaa qoraalka dadka ookiyaalaha indhaha qaata, far waawayn, cajalad cod ah iyo/ama qaab elektaroonig ah

Vietnamese

Doanh Nghiệp Nhỏ

Các Cơ Chuyên trách cho Nhóm Thiểu Số

Các Nguồn Trợ Giúp Đặc Biệt dành cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Các Nguồn Trợ Giúp Hỗ Trợ

Các Khiếu Nại về Dân Quyền

Dành Cho Người Lao Động

Thành Phố Bloomington không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong việc nhận vào hay tiếp cận đến, hay điều trị hoặc tuyển dụng trong, các dịch vụ, chương trình, hay hoạt động.  Khi có yêu cầu, các biện pháp điều chỉnh đặc biệt sẽ được cung cấp để cho phép người khuyết tật tham gia vào tất cả các dịch vụ, chương trình, và hoạt động của Thành phố Bloomington.

Khi có yêu cầu, thông tin này sẽ được in bằng chữ nổi, trên bản in khổ lớn, băng ghi âm và/hoặc định dạng điện tử.