2019 Novel Coronavirus (Hmong)

logo

Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau. Qhov kab mob vais lav xub pib nyob rau Wuhan, Suav Teb, thiab tam sim no tau kis mus rau txawv tebchaws lawm, nrog rau Tebchaws Mekas thiab.

Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj hnub kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19.

Tej chaw saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv Minnesota yeej mob siab txog qhov no heev thiab npaj tias tsam ho muaj tej tug ho mob nyob peb cheeb tsam.

Tsis txhob lam kwv yees tias leejtwg ho kis qhov mob no. Kev kis yeej tsis xaiv ntsej muag, leejtwg kis mob los tau.

Koj yuav ua li cas yog hais tias koj tau tus kabmob COVID-19 nov

Siv ntaub npog qhov ncauj li cas thiab vim li cas